วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร

        
                เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 มี.ค.56 เวทีข้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมผู้ตัดสิน ผู้เข้าประประกวดและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
                นายวรวุฒิ  ทรงยศ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการประกวด ธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในครั้งนี้เพื่อ เชิดชูเกียรติประวัติของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้อนุชน รุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร อัตลักษณ์วัฒนธรรม การแต่งกายของท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร การแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ต และกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น   ดั่งคำขวัญของจังหวัดภูเก็ตที่ว่า “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
                สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เทศบาลตำบลศรีสุนทรจะสมทบเข้ากองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลศรีสุนทร  เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน คือผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด คือบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                การประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 มีสาวงามเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 26 คน ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมายเลข ๑๘ นางสาวชวิกา พรหมชัย พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒๖ นางสาวเมลดา นันทานุรักษ์ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 8,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวจีราวรรณ ผิวเหลือง หมายเลข ๑๖ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 6,000 บาท  รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาว พัชรี สำเภารัตน์ หมายเลข ๒๔ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 6000 บาท

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปี 2556            นางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย  เทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2556  โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับและผัดหมี่ฮกเกี้ยน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556     สวนศรีภูวนาถ   ถนนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
             โดยเทศบาตำบลวิชิต กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย  ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556   ตั้งแต่เวลา  17.30 น.  เป็นต้นไป 

ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การแสดงบนเวที การประกวดวงดนตรี การแข่งขันออกกำลังกายแบบแอโรบิค   การแข่งขันทำอาหาร การแข่งขันนวลีลา   ฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน วงเดวิด อินธี และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเยาวชนชาย อายุระหว่าง 10 -14 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเยาวชนชาย อายุระหว่าง 10 -14 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชา  สามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี 2556   ณ วัดนาคาราม   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2556   รับจำนวนจำกัด   60   คนเท่านั้น
เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา    โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบล กำหนดจัดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี  2556  เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะและหลักธรรมเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้เยาวชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข    
โดยกำหนดบรรพชา ณ วัดนาคาราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556    รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. เพศชาย อายุ 10-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
          2. เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
          3. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
          4. มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
          1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้อยู่ด้วยกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต                       โทร 076-525100 ต่อ 170-172 ในวันและเวลาราชการ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภูเก็ตวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม-โครงสร้างพื้นฐาน ต.กะรน


ภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกะรน
          วันที่ 18 ก.พ.56  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกะรน จำนวน 9 กลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม รถตุ๊กตุ๊กแท็กซี่ ร่มเตียงชายหาด เป็นต้น เข้าร่วม
      
       ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเสนอโครงการอนุรักษ์สันทรายชายหาด เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีการใช้พื้นที่บริเวณสันทรายในการประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา รวมทั้งการปลูกพืชชายหาดต่างๆ เช่น ผักบุ้งทะเล จิกทะเล เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมต่างเห็นด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขอใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อทำการค้า โดยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเวลา 19.00-24.00 น. ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะเกรงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต โดยขอให้เทศบาลฯ จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ประกอบการแทน
      
       นายจำเริญ กล่าวว่า ได้เสนอให้การดำเนินการดูแลชุมชนของตำบลกะรน เป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ดังนั้น จึงอยากให้มีการทำงานที่ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และความปลอดภัยอีกด้วย
โดย... ASTV Manager ภาคใต้

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เดิน - วิ่ง วิชิตมินิมาราธอนครั้งที่ 7


เดิ

          เทศบาลตำบลวิชิต  นำโดย  นายกรีฑา   โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กำหนดจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งวิชิต   มินิมาราธอน สร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ  และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 800 คน         

เมื่อวันอาทิตย์ที่  3  กุมภาพันธ์  2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต เปิดประชาคมฟังความคิดเห็นประชาชนทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต เปิดประชาคมท้องถิ่นฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ม.ค.56  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ตำบลรัษฎา เขต 1 พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4 และหมู่ที่ 7 และมีนายสุเทพ วุฒิศักดิ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ และแนวคิดในการจัดทำและลำดับความสำคัญของแผนให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม
      
       นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี และให้นำปัญหา และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           สำหรับเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ตามแนวทางที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎาสามารถให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย และตอบสนองปัญหาของชุมชน
          นายเดชาคนี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตำบลรัษฎาได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลรัษฎา โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต เขต 1 พื้นที่หมู่ 1, 3, 4 และหมู่ 7 ในวันที่ 23 ม.ค.2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เขต 2 พื้นที่หมู่ 2, 5 และหมู่ที่ 6 ในวันที่ 24 ม.ค.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างการพัฒนาพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ในการรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน

ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556เทศบาลตำบลวิชิต   ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่
18 – 20  มีนาคม  2556  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  (วัดบางโทง)  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  จำนวน  40  คน เท่านั้น

นายกรีฑา   โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลวิชิตอายุ  50  ขึ้นไป  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  18-20  มีนาคม  2556  ณ  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  ( วัดบางโทง )  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างสรรค์สังคม
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  40  คนเท่านั้น สมัครได้ที่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลวิชิต  ณ  ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต  โทร  076 - 245339