วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต เปิดประชาคมฟังความคิดเห็นประชาชนทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต เปิดประชาคมท้องถิ่นฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ม.ค.56  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ตำบลรัษฎา เขต 1 พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4 และหมู่ที่ 7 และมีนายสุเทพ วุฒิศักดิ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ และแนวคิดในการจัดทำและลำดับความสำคัญของแผนให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม
      
       นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ ว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี และให้นำปัญหา และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           สำหรับเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ตามแนวทางที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎาสามารถให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย และตอบสนองปัญหาของชุมชน
          นายเดชาคนี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตำบลรัษฎาได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลรัษฎา โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต เขต 1 พื้นที่หมู่ 1, 3, 4 และหมู่ 7 ในวันที่ 23 ม.ค.2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เขต 2 พื้นที่หมู่ 2, 5 และหมู่ที่ 6 ในวันที่ 24 ม.ค.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างการพัฒนาพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ในการรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน

ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป