วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556เทศบาลตำบลวิชิต   ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่
18 – 20  มีนาคม  2556  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  (วัดบางโทง)  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  จำนวน  40  คน เท่านั้น

นายกรีฑา   โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต  ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลวิชิตอายุ  50  ขึ้นไป  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  18-20  มีนาคม  2556  ณ  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  ( วัดบางโทง )  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างสรรค์สังคม
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  40  คนเท่านั้น สมัครได้ที่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลวิชิต  ณ  ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต  โทร  076 - 245339

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป