วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเยาวชนชาย อายุระหว่าง 10 -14 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเยาวชนชาย อายุระหว่าง 10 -14 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชา  สามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี 2556   ณ วัดนาคาราม   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2556   รับจำนวนจำกัด   60   คนเท่านั้น
เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา    โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบล กำหนดจัดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี  2556  เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะและหลักธรรมเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้เยาวชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข    
โดยกำหนดบรรพชา ณ วัดนาคาราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556    รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. เพศชาย อายุ 10-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
          2. เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
          3. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
          4. มีความประพฤติเรียบร้อย
หลักฐานการสมัคร
          1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          3.  สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้อยู่ด้วยกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต                       โทร 076-525100 ต่อ 170-172 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป